Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2016

Rani
Reposted fromthetemple thetemple
Rani
grafika dumbledore, funny, and harry potter
Reposted fromweightless weightless viaamysant amysant
Rani
4510 160f
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaamysant amysant
Rani
Reposted fromoopsiak oopsiak viaamysant amysant
Rani
6116 1a53
Reposted fromretaliate retaliate viawizm wizm
Rani
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
Rani
Rani
6691 d99b 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viaamysant amysant
Rani
9534 ca18 500
Reposted frommisiauek misiauek viaashyda ashyda
Rani
Reality Bites (1994)
Reposted frombutterbeer butterbeer viahaszraa haszraa
Rani
6352 06da
Reposted fromwhoknows whoknows viahaszraa haszraa
Rani
9419 8324 500
Reposted fromkittyschool kittyschool viahaszraa haszraa
Rani
1071 6fc6 500
Reposted fromkjuik kjuik viahaszraa haszraa
Rani
8742 510d
Reposted fromlyapics lyapics viatomash tomash
Rani
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viahaszraa haszraa
Rani
6186 41d6
Reposted fromkailaa kailaa viaclarice clarice
Rani
0350 b683 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viastraggler straggler
Rani
8555 c3d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraggler straggler
Rani
3192 f2b6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarecommencer recommencer
Rani
2265 9f6e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl