Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viazrazik zrazik
Rani
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa viazrazik zrazik
Rani
3126 b958 500
Reposted fromzrazik zrazik vianoisetales noisetales
Rani
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
Rani
3083 d650
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
0215 a52b 500
3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viabalagan balagan
Rani
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viakaktu kaktu
Rani
6686 2365 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaTeenageDirtbag TeenageDirtbag
Rani
Reposted fromliteon44 liteon44 viastraggler straggler
Rani
gg
Reposted fromvolldost volldost viastraggler straggler
Rani
8471 1e56 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viastraggler straggler
Rani
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viapeludo peludo
Sam and SamOil and Acrylic on Canvas24 by 30 inches2017Jolene...
Reposted fromcuty cuty viastraggler straggler
Rani
6682 6559
3056 23f8
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Rani
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viahalucynowa halucynowa
Rani
2395 c20a 500
Reposted fromliketolick liketolick viabercik bercik
Rani
2383 f7b5
Reposted fromtitelitury titelitury vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl