Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

kvitulven:

fawntrolls:

collapsedsquid:

bunjywunjy:

someone created a random generator that creates randomized inspirational quotes overlaid on random images in a soothing fashion and each and every image is comic gold

it’s pretty much the best thing ever and here are some of my favorites so far

so good


I’m getting this one made into a motivational poster for my home office


PLEASE GO MAKE SOME OF YOUR OWN RIGHT NOW

jesus CHRIST

rani
rani
7792 6707 500
Reposted fromJamalus Jamalus viasosna sosna
rani
6593 be58
Reposted fromteijakool teijakool viaquinne quinne
rani
6272 4079
Reposted fromidiod idiod viamanxx manxx
0379 389b
Communicating
You're saying that the responsibility for avoiding miscommunication lies entirely with the listener, not the speaker, which explains why you haven't been able to convince anyone to help you down from that wall.
Reposted fromxkcd xkcd viamanxx manxx
7892 9e7a 500

kate-fear:

Same. 

Reposted fromferalconservatives feralconservatives viamanxx manxx
2577 8e07 500
Reposted fromplink-does-stuff plink-does-stuff viamanxx manxx

July 08 2017

rani
Gdy dziś mówi mi ktoś 
"Żyłem jak chciałem" – a to dobre
Uśmiecham się, to jedno wiem:
Żyłem jak mogłem

— Poniedzielski, "My Way"
Reposted bylongfish longfish
rani
I tak rozpoczął dorosłość: trzy lata obijania się od brzegu do brzegu w zamulonym bajorku obrośniętym drzewami blokującymi światło, za ciemno było, by mógł stwierdzić, czy jeziorko, w którym się pławi, otwiera się na rzekę, czy też zamyka się w swoim własnym małym uniwersum, w którym on miałby spędzić lata, dekady – całe życie – poszukując na oślep drogi wyjścia, która nie istnieje, bo nigdy nie istniała.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka

July 07 2017

rani
2145 a5d6 500
Reposted fromshar17666 shar17666 vialadymartini ladymartini
rani
Reposted fromFlau Flau viadreptak dreptak
rani
Reposted fromgruetze gruetze vialadymartini ladymartini
rani
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viakaktu kaktu
9652 7b67 500
rani
6418 28b6 500
Reposted fromcorvax corvax viastraggler straggler
7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viastraggler straggler
rani
Reposted fromweightless weightless viastraggler straggler
7463 32ad 500

jboud:

i want to be given verbal encouragement by a dog who speaks in a deep otherworldly voice 

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viastraggler straggler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl