Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

rani
2393 28b7 500
कुछ कुछ होता है
Reposted bymuskaan muskaan

March 27 2011

rani
Sz:
Już widzę, jak tańczy i śpiewa "Och, kim jestem? Skąd pochodzę? Nie wiem, ale tnę wszystko na mojej drodze!"
— Wolverine w wersji bollywood :D
Tags: bolly txt ;]
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire

December 12 2010

rani
Play fullscreen
Tego mi bylo trzeba: Mitwa i zjaranie. Od razu wróciła równowaga wewnętrzna. 
Reposted fromevelina evelina

September 07 2010

rani
Mam teorię na temat dziewczyn. Im bardziej za nimi latasz, tym bardziej uciekają. A jeśli nie latasz, głupieją i lecą za tobą, by się dowiedzieć, czemu zgłupiały.
— kal ho naa ho
Reposted frommuskaan muskaan

June 21 2010

rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl