Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2013

rani
rani
2401 7d58
Tags: books
Reposted fromiwell iwell viainaya inaya

July 10 2013

rani
Może [...] dopiero kiedy dotknęło ich nieszczęście większe od wszystkiego, co wymierne w liczbach i słupkach, zwracali się ku książkom i w nich szukali odpowiedzi? Czy je znaleźli? Czy to współczesna wersja ekspiacji, zaklęcia miejsca, losu, wydarzeń? Jeśli nie znajdujemy pocieszenia w żadnej religii, to zostają nam chyba tylko sztuka i literatura. Nie wyjaśnią cierpienia ani zła, bo tych nic nie wyjaśni, ale pomogą - jeśli nie nam, to kolejnym pokoleniom - znosić je w bardziej świadomy sposób.

- Jacek Dehnel, Młodszy księgowy
rani
[...] pisanie to przede wszystkim siedzenie właśnie; mięsień pisarski nie mieści się w okolicach dłoni, ale tam gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.
— Jacek Dehnel, "Młodszy księgowy"

January 07 2013

rani

April 29 2012

rani

April 16 2012

rani
8061 1536 500
Reposted fromSayid Sayid

March 21 2012

rani
Tags: txt books writing
Reposted fromPornobalken Pornobalken viamendel mendel

January 31 2012

rani

January 06 2012

rani
0983 6ebb
Tags: books art forest
Reposted fromschwarzrotes schwarzrotes viabookart bookart

December 25 2011

rani

December 22 2011

rani
5555 3388 500
Moooooje!!! <3<3<3
Tags: books żulczyk
Reposted fromjustmadd justmadd viabazant bazant
rani

December 21 2011

rani
1155 740d 500
Tags: shapes books
Reposted frommajumi majumi viabookart bookart

September 17 2011

rani
"Przygoda z owcą" :)))))
Tags: books stupid mine

September 14 2011

That moment when you're reading a book and you read a sentence that contains the title of the book.

SO THIS IS WHAT IT’S ALL ABOUT

Tags: books gif ;]
Reposted frompullingteeth pullingteeth viaKik4s Kik4s

July 29 2011

rani
Gdy zamknie się książkę, trzeba znów powrócić do rzeczywistości.
— Haruki Murakami "1Q84"
Reposted frompsychodelicja psychodelicja viastonefoxxx stonefoxxx

July 14 2011

rani
Norman Davies Europe: A History
Reposted fromcelaeno celaeno

June 24 2011

rani
Tags: cs wilq ;] books
Reposted fromgadu gadu viabazant bazant

June 09 2011

4890 8fe0
Reposted fromoolong oolong viabookart bookart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl