Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2012

rani
1532 d507
Tags: hair change
Reposted fromsix-eyes-from-hell six-eyes-from-hell

February 09 2012

rani
You’re not sorry to go, of course. With people like us our home is where we are not.
F. Scott Fitzgerald

February 02 2012

rani
‎"- Czy mogę się do Pana przytulić?
- Przecież my się nie znamy.
- Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą..."
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaopuszek opuszek

January 29 2012

rani

January 27 2012

rani
1467 245b
Tags: txt change s
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted viagranini granini

January 21 2012

rani

January 19 2012

rani

January 15 2012

rani
Jenny Holzer
Reposted byMnemoSynhermzn
rani

January 06 2012

rani
3080 9332
Tags: txt change s
Reposted fromgocha gocha viabazant bazant

December 19 2011

rani
‎"Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze.           Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek."
— Marek Hłasko
Reposted fromszopkowa szopkowa viaquotes quotes

December 17 2011

rani
But said, nevertheless. And, if they’re said with the right passion and the gods are feeling bored, sometimes the universe will reform itself around words like that.
— Terry Pratchett, Soul Music

November 12 2011

rani
You’re a different human being to everybody you meet.
Chuck Palahniuk, Rant
Reposted bypalahniuknomnomnomnomnotforgetmehaszraaFocusonmeoritp91gruebelzwangunsuccessful-abortionhimekoorchilasiarczanmalaMiidotworkwronia

November 09 2011

rani
1960 7437 500
Tags: txt change crazy
Reposted frommeem meem viagusta-blu gusta-blu

September 29 2011

rani
Swobodne spadanie to już nie jest to -
- jest wolność otwierania spadochronu
— Wysocki Maleńczuka, "Swobodne spadanie"
Reposted byauri111 auri111

September 08 2011

rani
8401 4471
Reposted frommaaraw maaraw viaKabrioletta Kabrioletta

September 04 2011

rani
Najciekawsze że nigdy nie jest za późno by się zmienić. Czas nie ma znaczenia. Można zacząć w dowolnym momencie. Możesz sie zmienić lub nie. Nic tego nie przesądza. 
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Tags: quotes change
Reposted fromolewka olewka viapirania pirania
8400 7d5a
Tags: scars change
Reposted fromapm35 apm35 viaKabrioletta Kabrioletta
7065 627f 500

Go Awol, Davis Ayer

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaclarice clarice
4655 6d16
Reposted fromPoooly Poooly viaKabrioletta Kabrioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl