Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2012

rani

July 22 2011

rani

April 08 2011

rani

March 23 2011

rani
Kiedy kreacjoniści przypisują powstanie każdego gatunku Bogu, który miał je powołać do istnienia, każdy gatunek osobno, w oddzielnym akcie stworzenia zawsze mają na myśli coś tak pięknego jak np. koliber, orchidea czy słonecznik. Ale ja wtedy myślę o pasożycie, który drąży oko chłopca siedzącego na brzegu rzeki w Zachodniej Afryce i po jakimś czasie go oślepi; chcę zapytać ich, czy chcecie mi powiedzieć, że Bóg, w którego wierzycie i o którym mówicie, że jest miłosierny wobec wszystkich i o wszystkich się troszczy stworzył to zwierzę, które nie może żyć inaczej jak w oku niewinnego dziecka? Bo mi to nie wygląda na dzieło Boga, który jest pełen miłosierdzia.
— Sir David Frederick Attenborough
Reposted fromatheism atheism viaSpecies5618 Species5618

February 15 2011

rani
Most educated people are aware that we are the outcome of nearly 4 billion years of Darwinian selection, but many tend to think that humans are somehow the culmination. Our sun, however, is less than halfway through its lifespan. It will not be humans who watch the sun’s demise, 6 billion years from now. Any creatures that exist will be as different from us as we are from bacteria or amoeba.
Amazon Kindle: Zombie Spaceship Wasteland
Tags: txt evolution
Reposted fromAluslaw Aluslaw viaKabrioletta Kabrioletta

January 29 2011

rani

January 24 2011

rani
8135 b0bc 500
Tags: evolution ;]
Reposted fromtelewizja telewizja viamendel mendel

January 21 2011

rani

January 18 2011

rani
Jesteś wytworem czterech miliardów lat ewolucji.

Więc się tak, kurwa, zachowuj.
Reposted fromkonik konik viahaszraa haszraa

January 07 2011

rani

October 21 2010

rani
Tak sobie stoję w oknie wydziału i patrzę na gawrona, który krąży po trawniku i coś tam sobie skubie, coś przerzuca, bawi się kartonem po soku. Tak sobie patrzę i tak sobie myślę: na chuj nam była ta cała ewolucja? 
— ja ;]
Reposted byvillanelle villanelle

September 27 2010

rani
If evolution is real...
Reposted fromSpecies5618 Species5618

September 19 2010

rani
3819 2eec
Reposted frommariMo mariMo

September 18 2010

rani

eat, survive, reproduce

Reposted fromcoloredgrayscale coloredgrayscale viaatheism atheism

June 21 2010

June 11 2010

rani
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.
— Mark Twain
Reposted fromwish wish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl