Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

rani
2361 5c6d
Reposted fromsaku saku viagranini granini

March 26 2014

rani

March 03 2012

rani

June 19 2011

rani
Doskonale rozumiem pesymizm, rezygnację. Jednak czasem jest to pewna poza, dzięki której w naszym społeczeństwie uchodzi się za kogoś bardziej inteligentnego. I właśnie to mnie szczególnie irytuje. Nie ma dziś nic łatwiejszego niż być cynikiem i pesymistą. Pesymizm stał się współczesnym przesądem, nowomową naszych czasów. Kiedy ktoś jest optymistą, mówi się, że jest prostakiem, że nie wie, co to nieszczęście. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie, optymista to ktoś, kto dobrze wie, czym jest nieszczęście, ale nie godzi się na nie.
— Eric-Emmanuel Schmitt w wywiadzie dla „L’Evène.fr”
Reposted fromprincesse princesse viahaszraa haszraa

June 12 2011

rani

April 16 2011

rani

"Gdy w pewnym momencie Twojej codzienności potrąci Cię samochód połóż się leniwie na ulicy, roześmiej się życiu w twarz i powiedz że i tak jesteś dzisiaj senny"
Reposted fromjdeg jdeg viaKabrioletta Kabrioletta

February 07 2011

rani
Optymista, to taki człowiek, który znalazłszy się po uszy w gównie nie podupada na duchu, tylko wesoło i zadziornie bulgocze.
http://lepidopterofobia.blog.onet.pl/
Tags: txt optimism ;]
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viahaszraa haszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl