Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2012

rani
idzie wiosna!
Tags: spring :)
Reposted frommajkey majkey viagusta-blu gusta-blu

January 10 2012

rani

May 25 2011

rani
1210 cac8 500
Tags: winter spring
Reposted fromczerski czerski viapulczynski pulczynski

April 24 2011

rani

April 12 2011

rani
Mówi się, że ta krótkotrwała eksplozja [kwitnących wiśni] symbolizuje przejmującą estetykę przemijającego piękna: jej urok jest ulotny i delikatny. Sposobem na uczczenie tej wzruszającej chwili jest, rzecz jasna, picie ogromnej ilości sake i śpiewanie wrzaskliwych piosenek do chwili, aż świętujący padnie na wznak. Wszystko to jest bardzo przelotne i niezwykle piękne. 
— W. Ferguson "W drodze na Hokkaido"
Reposted frommizuumi mizuumi

March 21 2011

rani

March 12 2011

rani
8474 0889
Tags: spring cats :)
Reposted fromArwenUndomiel ArwenUndomiel viahaszraa haszraa

March 06 2011

rani
9037 913c 500
Tags: flowers spring

February 13 2011

0893 3453

the sun is back [2010]

Reposted fromsynmirror synmirror viahairinmy hairinmy

October 21 2010

rani
1912 5d26
wiosno napierdalaj
Tags: spring
Reposted frompiskor piskor viamuskaan muskaan

October 03 2010

rani
0961 aa78 500
Reposted fromstiqe stiqe viaclarice clarice

March 26 2010

rani
Come on, trees! Do the leaf thing!

Yay, springtime. =D
Tags: txt spring :)
Reposted fromhairinmy hairinmy viaKabrioletta Kabrioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl