Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

rani

November 09 2013

rani
3883 8553
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viabookart bookart

July 10 2013

rani
Może [...] dopiero kiedy dotknęło ich nieszczęście większe od wszystkiego, co wymierne w liczbach i słupkach, zwracali się ku książkom i w nich szukali odpowiedzi? Czy je znaleźli? Czy to współczesna wersja ekspiacji, zaklęcia miejsca, losu, wydarzeń? Jeśli nie znajdujemy pocieszenia w żadnej religii, to zostają nam chyba tylko sztuka i literatura. Nie wyjaśnią cierpienia ani zła, bo tych nic nie wyjaśni, ale pomogą - jeśli nie nam, to kolejnym pokoleniom - znosić je w bardziej świadomy sposób.

- Jacek Dehnel, Młodszy księgowy
rani
[...] pisanie to przede wszystkim siedzenie właśnie; mięsień pisarski nie mieści się w okolicach dłoni, ale tam gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.
— Jacek Dehnel, "Młodszy księgowy"

June 02 2013

rani

February 04 2013

rani
Writers are desperate people, and when they stop being desperate they stop being writers.
— Charles Bukowski
Reposted fromidzsobie idzsobie viaquotes quotes

October 27 2012

rani
She lives the poetry she cannot write.
— Oscar Wilde
Reposted fromidzsobie idzsobie viaquotes quotes

June 05 2012

rani
9672 eb54
Reposted frommattieu mattieu viaquotes quotes

May 30 2012

rani
"I believed that I wanted to be a poet, but deep down I just wanted to be a poem."
Jaime Gil de Bieda
Reposted fromcelaeno celaeno

May 29 2012

rani

Anonymous asked: Why do you write so much?

taweesha:

Because kidnapping people and forcing them to act out your interesting make-believe worlds is technically illegal.

Tags: writing
Reposted fromtove tove viabookart bookart

May 27 2012

rani
Jeden z mówców musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu.
— Prus, Lalka
Reposted bypiraniaolgabackontrackinayakikinki

May 26 2012

rani
come out and have some fun
Reposted fromcube cube

April 06 2012

rani

April 04 2012

rani
Based on false stories.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith

March 21 2012

rani
Tags: txt books writing
Reposted fromPornobalken Pornobalken viamendel mendel
rani
Probably works for IT people, too.
Reposted fromlordminx lordminx viahairinmy hairinmy

March 16 2012

rani
Aby być dobrym pisarzem, należy czytać dobre teksty, zapamiętywać je i zapominać, gdzie się je czytało.
Tags: txt writing ;]
Reposted fromwormstache wormstache viatheotherjames theotherjames

February 09 2012

rani
I always presumed that I would be a writer, without actually doing any writing. I think I thought I was going to get a phone call from somebody one day saying they had a vacancy for a novelist. When I realised that this wasn’t going to happen I thought it was about time to do something.
Nick Hornby
Reposted byconcubine concubine

December 22 2011

rani
0176 f917 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe

December 18 2011

rani
Mam większą wprawę w pisaniu o tym, co złe.
— Nie idzie mi teraz pisanie pamiętnika, bo dużo dobrego mi się przydarza.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl