Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2011

rani
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— Fiodor Dostojewski ("Idiota")

November 09 2010

rani
Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie, nic by się nie działo.
— F. Dostojewski
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viapeache peache

October 20 2010

rani
Czy pani wie, że już muszę obchodzić rocznice swych rojeń, rocznice tego, co było kiedyś takie miłe, a czego w rzeczywistości nigdy nie było - bo to rocznice tylko tych głupich, bezcielesnych marzeń - i muszę to robić dlatego, że brak mi nawet tych głupich marzeń, bo nie mam ich czym zastąpić: przecież i marzenia się kończą!
— F. Dostojewski "Białe noce"
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire

June 18 2010

rani
Mogę się mylić, ale zdaje mi się, że po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to dobry człowiek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaamlady amlady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl