Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2013

rani
[...] poznał już, co oznacza fizjologiczny seks, i - jak każdy mężczyzna - zachował prawdę o nim dla siebie. Prawdę o tym, że ciało sprowadzone do ciała składa się z samych irytujących niedoskonałości. Kwaśnego zapachu, nieforemnych piersi w brzydkim staniku, pryszczy na dekolcie, rozstępów wokół pępka, spoconej krawędzi majtek, włażących między zęby włosów łonowych, odcisku z boku małego palca u nogi i krzywego paznokcia. 
— Zygmunt Miłoszewski, Ziarno prawdy (ale lojanie ostrzegam, to nie jest dobra książka)

April 12 2012

rani
But it’s fine that way. What’s scary is scary. What’s sad is sad. And so we live exactly the way we feel. It’s not good for you to bottle up your feelings because then it’s as if you don’t live in this world even when you’re alive.
— Saito Isshin (Psychic Detective Yakumo)
Reposted fromkusiol kusiol viaquotes quotes

July 14 2011

rani
Zaledwie rozdzieliło nas parę godzin, parę ulic, już mój żal nazywa się żal, a moja miłość nazywa się miłość. W miarę upływającego czasu będę czuł coraz mniej, wspominał coraz więcej.
                                                                                                                                              Gra w klasy
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viaopuszek opuszek

July 11 2011

rani

May 31 2011

rani
1766 5083
Reposted fromshocked shocked viatrup trup

May 23 2011

rani
Bowiem człowiek powinien albo kochać, albo myśleć. Kochać i myśleć jednocześnie to jak czekoladę czosnkiem zagryzać.
— PannaFilozof
Reposted fromaigel aigel viagusta-blu gusta-blu

April 04 2011

rani
Nie analizujmy, nie interpretujmy.
Czujmy.

March 27 2011

rani

February 24 2011

rani
I was never really insane except upon occasions when my heart was touched.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromshake shake viatrup trup

February 22 2011

rani
Because the world is round it turns me on...

Because the wind is high it blows my mind...

Because the sky is blue, it makes me cry.

— The Beatles

February 16 2011

rani
— meovv.moblo.pl
Tags: txt mask feelings
Reposted frommeovv meovv viaKabrioletta Kabrioletta

February 03 2011

The feelings that hurt most, the emotions that sting most, are those that are absurd; the longing for impossible things, precisely because they are impossible; nostalgia for what never was; the desire for what could have been; regret over not being someone else; dissatisfaction with the world’s existence. All these half-tones of the soul’s consciousness create in us a painful landscape, an eternal sunset of what we are.
— Bernardo Soares | Fernando Pessoa, The Book of Disquiet (O Livro do Desassossego)
Reposted fromapm35 apm35

January 24 2011

rani

January 23 2011

rani

January 20 2011

rani

January 04 2011

rani

December 17 2010

rani

December 05 2010

rani

November 25 2010

rani
4295 0ee5
Tags: Music feelings
Reposted fromoolalawawa oolalawawa viamendel mendel

November 11 2010

rani
Reposted fromgranini granini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl