Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

rani
As I said to my beloved (and bearded) man, discussing "Django":
- This movie has so many beards and horses in it, it doesn't really need to be good for me to enjoy it. ...oh, wait, no, "Hobbit"...
— Rani

January 13 2013

rani
Niewykluczone, że akurat na Hobbita jestem już za stara, albo po prostu nie jestem targetem, bo wyniosłam z niego tyle, że:
1) smok symbolizuje pesymistyczną wizję ożenku (mężczyzna traci rodzinny dom, smok siada na całej kasie)
2) banda krasnoludów ze swoim doszukiwaniem się co chwila zdrady, podejrzliwością i wiecznym poczuciem krzywdy oraz niskim wzrostem to wykapany PiS + jego wyborcy o_O

Tags: film hobbit mine
Reposted bytheotherjames theotherjames
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl