Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

rani

January 31 2014

rani
The term “pervert” originally referred to an atheist, which means that strictly speaking the world’s biggest perv is currently Richard Dawkins.
How sexual perversion became the new norm

October 11 2013

rani
Łeee, ale to chyba reakcja nie do mnie, tylko do Gixer? Tyle emocji ;D
rani
1. W kontekście treści cytatu, o którym rozmawiamy, Twoja reakcja nabiera dodatkowej wartości humorystycznej :) 
2. Widzę, że w ogóle z logiką coś nie bardzo - nie wiadomo, czy mam wykazywać kwalifikacje* czy pilnować swojej zupy.
3. Oczywiście, że pozdrawiam, zwłaszcza że cytat (w oryginale) całkiem ładny. 

* Wystarczyło czasem dojść na angielski i matematykę na poziomie, no niech stracę, gimnazjalnym. 
 
rani
1. weź dwuwersowy cytat
2. przetłumacz go źle, gubiąc sens i logikę
3. więcej repostów, niż oryginał

January 29 2013

April 16 2012

rani
Myli mi się penis z chlebem.
— * Po włosku.

March 22 2012

rani

March 16 2012

rani

March 15 2012

rani
[...] for example, in Northwest Ontario Ojibwemowin, "airplane" is ombaasijigan, literally "device that gets uplifted by the wind" (from ombaasin, "to be uplifted by the wind").
Ojibwe language - Wikipedia, the free encyclopedia
Tags: txt languages

February 23 2012

rani
Many studies suggest the language you speak can affect the way you think, so humans lose a unique lens upon the world every time a language dies
Gregory Anderson
Reposted byhaszraa haszraa

February 19 2012

rani

November 25 2011

rani
Daj ać ja pobruszę...

October 04 2011

rani
Obecnie język mówiony przypomina elektrokardiogram umierającego. Równa linia, a dawniej to skakało.
— Jan Englert w "Polityce"
Reposted byradious radious

September 25 2011

rani

June 23 2011

rani
Play fullscreen
YouTube - German Lesson for Beginners
Reposted fromtranq tranq viaevelina evelina

June 04 2011

rani

May 16 2011

rani

May 02 2011

rani

May 01 2011

The awkward moment when you talk to yourself in English and not in your own language.

Reposted fromerial erial viaadziata adziata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl