Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2014

rani

November 11 2012

rani
Play fullscreen
Bohdan Łazuka - Pod Twoim oknem

May 14 2012

rani
W tym ogrodzie za Książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na Frascati...
— Kabaret Starszych Panów (true story)

January 10 2012

rani

January 09 2012

rani

January 08 2012

rani

February 27 2011

rani
Spinoza - to nie dziewczyna znana,
Seneka - to nie karciana gra,
Giordano - to nie rodzaj Cinzana;
Helwecjusz, Platon, Fichte - każdy ich też zna!
— Mambo Spinoza, Kabaret Starszych Panów
Reposted byzlyrys zlyrys

February 08 2011

rani
Play fullscreen
Żebyś w sytuacji trudnej mógł (lub mogła) westchnąć z wdziękiem
"Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę!"
Reposted byblue-velvet blue-velvet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl